กระเป๋าถักเชือกร่ม
    
วัดเจ้าฟ้า
   
 
    
 
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว4060  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4040 [เอกสารแนบ]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต กศ. มท 0816.3/ว4049  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4042  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4061  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4039 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4041  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สน. บถ. มท 0809.2/ว199  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน กม. มท 0804.6/ว4024  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
    
 
     
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อยู่ในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
    
 
 "สวนดอกไม้จะน่าอยู่ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด"
 
           
 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน [ 30 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร [ 28 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 35 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพน [ 25 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 26 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 39 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง การทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 37 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนั [ 6 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 68 
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา (บริเวณซอยบ้าน ร.ต.เกรียงศักดิ์ ประเสริฐศ [ 15 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 45 
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา (บริเวณซอยบ้านนายอำนาจ เขจรานนท์) หมู่ที่ [ 15 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 44 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อและการชึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร [ 6 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 73 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพน [ 31 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 70 
ประกาศเทศสภาเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ สมัยส [ 30 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 32 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่่อสร้าง โครงการงานวาง [ 25 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 60 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการก่อสร้าง โครงการงานวางท่อ [ 25 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 50 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนั [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 65 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ [ 2 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 70 
 
อบต.หนองยาว ประกาศ รายชื่อคะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลิ่งชัน โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดปลอดภัย กิจกรรมล้างห้องน้ำ ณ วัดท่าเยี่ยม [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เรื่อง การดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชน [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองย่างเสือ ขอเชิญลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองย่างเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับก [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านป่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเครื่องออก [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.พุกร่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.พุกร่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ-8381 สระบุรี [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.หินกอง ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.พุกร่าง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีด เลขรหัสพัสดุ 414-38-0001 และ คอมพิวเตอร์ เลขรหัสพ [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
         
 
    
  
  
 
    
 
 
     
 
มีเวบไซต์ไว้เพื่ออันใดมิทราบ (2 ส.ค. 2559)    อ่าน 666  ตอบ 0  
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้ว (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 12408  ตอบ 43  
อาคารพานิชย์ ศศิธร 6 เดือดร้อน น้ำไหลค่อย (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 997  ตอบ 4  
 
อบต.หนองนาก เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.บ้านลำ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.หนองยาว ความสะอาด (1 พ.ย. 2561)    อ่าน 73  ตอบ 2
อบต.บ้านยาง การตรวจสุขภาพที่ อบต.บ้านยาง (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 56  ตอบ 0
ทต.ป๊อกแป๊ก เว็บไซต์ ทต.ป๊อกแป๊ก อ.เมืองฯ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 99  ตอบ 0
ทต.ไผ่ต่ำ น้ำไม่ไหล (24 มิ.ย. 2561)    อ่าน 775  ตอบ 6
ทต.ไผ่ต่ำ ไม่มีน้ำประปาใช้ เดือดร้อนที่สุด (23 มิ.ย. 2561)    อ่าน 191  ตอบ 4
ทต.หนองหมู รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด (3 มิ.ย. 2561)    อ่าน 8832  ตอบ 83
อบต.หนองย่างเสือ ขอเบอร์ติดต่อนายกอบต.หน่อยค่ะ (22 พ.ค. 2561)    อ่าน 171  ตอบ 0
ทต.หินกอง รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือปัญหาต่างๆในเขตตำบลเทศบาลตำบลหินกองครับ (19 พ.ค. 2561)    อ่าน 3696  ตอบ 35
         
 

 
 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยฯ ประจำปีงบประ [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
1-ขอรับการสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
2-ขอรับการสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
สบ 0023.3 ว6633 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทม.แก่งคอย ทม.ทับกวาง ทต.หนองแค ทต.หินกอง [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
สบ0023.3ว 6636 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้อปท.เป็นผู้ดำเนินงานฯ [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
สบ0023.3ว 6635 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
สบ0023.3ว 6634 การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62 [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
สบ0023.3ว 1177 การสำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของอปท. [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 7 ธ.ค. 2561 ]   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ม.ค. 2554
จำนวนผู้เข้าชม 2,072,914 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2554