กระเป๋าถักเชือกร่ม
    
วัดเจ้าฟ้า
   
 
    
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กพส. มท 0810.5/ว2224  [ 20 ก.ค. 2561 ]
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/516  [ 19 ก.ค. 2561 ]
การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/2221  [ 19 ก.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 19 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว125  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว124  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด กพส. มท 0810.3/ว3905  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานและส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว2197  [ 17 ก.ค. 2561 ]
    
 
     
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อยู่ในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
    
 
 "สวนดอกไม้จะน่าอยู่ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด"
 
           
 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง การทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อและการชึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร [ 6 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 41 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพน [ 31 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 47 
ประกาศเทศสภาเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ สมัยส [ 30 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนั [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 44 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ [ 2 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 41 
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา (บริเวณซอยบ้าน ร.ต.เกรียงศักดิ์ ประเสริฐศ [ 15 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 28 
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา (บริเวณซอยบ้านนายอำนาจ เขจรานนท์) หมู่ที่ [ 15 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 24 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่่อสร้าง โครงการงานวาง [ 25 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 28 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการก่อสร้าง โครงการงานวางท่อ [ 25 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 26 
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยบ้านนายพนม นพโสภณ หม [ 9 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 40 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 5 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 58 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 [ 24 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 58 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 [ 24 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 65 
 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิง(จารบีเหลว [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.พุกร่าง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งกระจกโค้งภายในตำบลพุกร่าง [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.สวนดอกไม้ การฝึกอบรมโครงการซ้อมแผนหนีไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หน้าพระลาน พิธีหล่อเทียนพรรษา [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
ทต.วังม่วง ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.วังม่วง [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยบริเวณริมถนนพระเจ้า [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองย่างเสือ ขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทานของตำบลหนองย่างเสือ ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางแตงอ่อน [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
         
 
    
  
 
     
 
มีเวบไซต์ไว้เพื่ออันใดมิทราบ (2 ส.ค. 2559)    อ่าน 587  ตอบ 0  
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้ว (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 12305  ตอบ 43  
อาคารพานิชย์ ศศิธร 6 เดือดร้อน น้ำไหลค่อย (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 932  ตอบ 4  
 
ทต.ไผ่ต่ำ น้ำไม่ไหล (24 มิ.ย. 2561)    อ่าน 659  ตอบ 6
ทต.ไผ่ต่ำ ไม่มีน้ำประปาใช้ เดือดร้อนที่สุด (23 มิ.ย. 2561)    อ่าน 107  ตอบ 4
ทต.ตลาดน้อย เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 มิ.ย. 2561)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.ตลิ่งชัน เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 มิ.ย. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.หนองย่างเสือ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 มิ.ย. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 0
ทต.หนองหมู รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด (3 มิ.ย. 2561)    อ่าน 8571  ตอบ 83
ทต.ป๊อกแป๊ก เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ป๊อกแป๊ก อ.เมืองฯ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 มิ.ย. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.หนองย่างเสือ ขอเบอร์ติดต่อนายกอบต.หน่อยค่ะ (22 พ.ค. 2561)    อ่าน 61  ตอบ 0
ทต.หินกอง รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือปัญหาต่างๆในเขตตำบลเทศบาลตำบลหินกองครับ (19 พ.ค. 2561)    อ่าน 3496  ตอบ 35
ทต.ไผ่ต่ำ น้ำไม่ไหลค่ะ เดือดร้อนมากค่ะ (11 พ.ค. 2561)    อ่าน 62  ตอบ 1
         
 

 
 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราช [ 19 ก.ค. 2561 ]     
การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ 19 ก.ค. 2561 ]     
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ [ 19 ก.ค. 2561 ]     
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก [ 19 ก.ค. 2561 ]     
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]     
การรับรองสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]     
ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย [ 17 ก.ค. 2561 ]     
การขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]     
2-การขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 2561  [ 17 ก.ค. 2561 ]     
แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ [ 17 ก.ค. 2561 ]     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ม.ค. 2554
จำนวนผู้เข้าชม 1,841,877 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2554