กระเป๋าถักเชือกร่ม
    
วัดเจ้าฟ้า
   
 
    
 
หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สน.คท. มท 0808.2/ว3336  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว3338 [บัญชีราย อปท.] [บัญชีรายชื่อผู้รับบำนาญ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์ QR Code-Application Line ไลน์กลุ่ม ITA 61 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3337  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3330 [แบบรายงานฯ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/15831-15835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3312 [เอกสารแนบ]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3308  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15453-15528 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
    
 
     
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อยู่ในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
    
 
 "สวนดอกไม้จะน่าอยู่ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด"
 
           
 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร [ 28 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพน [ 25 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 35 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง การทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 28 
ประกาศเทศสภาเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ สมัยส [ 30 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 26 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ [ 2 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 56 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนั [ 6 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 61 
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา (บริเวณซอยบ้าน ร.ต.เกรียงศักดิ์ ประเสริฐศ [ 15 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 39 
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา (บริเวณซอยบ้านนายอำนาจ เขจรานนท์) หมู่ที่ [ 15 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 37 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อและการชึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร [ 6 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 62 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพน [ 31 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 63 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่่อสร้าง โครงการงานวาง [ 25 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 45 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการก่อสร้าง โครงการงานวางท่อ [ 25 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 42 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนั [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 56 
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยบ้านนายพนม นพโสภณ หม [ 9 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 60 
 
อบต.ปากข้าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ป [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ปากข้าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากข้าวสาร ่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 256 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองย่างเสือ จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันพฤหัสบดีที [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หน้าพระลาน ประกาศเทศบาลตำบลหน้าพระลาน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.หน้าพระลาน ประกาศเทศบาลตำบลหน้าพระลาน เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองย่างเสือ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองย่างเสือ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองย่างเสือ การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 19 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคค [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
         
 
    
  
 
     
 
มีเวบไซต์ไว้เพื่ออันใดมิทราบ (2 ส.ค. 2559)    อ่าน 616  ตอบ 0  
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้ว (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 12335  ตอบ 43  
อาคารพานิชย์ ศศิธร 6 เดือดร้อน น้ำไหลค่อย (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 960  ตอบ 4  
 
อบต.บ้านยาง การตรวจสุขภาพที่ อบต.บ้านยาง (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.ป๊อกแป๊ก เว็บไซต์ ทต.ป๊อกแป๊ก อ.เมืองฯ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 37  ตอบ 0
ทต.ไผ่ต่ำ น้ำไม่ไหล (24 มิ.ย. 2561)    อ่าน 720  ตอบ 6
ทต.ไผ่ต่ำ ไม่มีน้ำประปาใช้ เดือดร้อนที่สุด (23 มิ.ย. 2561)    อ่าน 152  ตอบ 4
ทต.หนองหมู รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด (3 มิ.ย. 2561)    อ่าน 8668  ตอบ 83
อบต.หนองย่างเสือ ขอเบอร์ติดต่อนายกอบต.หน่อยค่ะ (22 พ.ค. 2561)    อ่าน 121  ตอบ 0
ทต.หินกอง รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือปัญหาต่างๆในเขตตำบลเทศบาลตำบลหินกองครับ (19 พ.ค. 2561)    อ่าน 3551  ตอบ 35
ทต.ไผ่ต่ำ น้ำไม่ไหลค่ะ เดือดร้อนมากค่ะ (11 พ.ค. 2561)    อ่าน 109  ตอบ 1
ทต.ไผ่ต่ำ น้ำหมู่บ้านสายรุ้งไม่ไหล4วันแล้วค่ะ (28 มี.ค. 2561)    อ่าน 136  ตอบ 1
อบต.บ้านลำ น้ำประปา น้ำขุ่น มีแต่ตระกอน ดำมาก (24 มี.ค. 2561)    อ่าน 119  ตอบ 0
         
 

 
 
 
สบ 0023.3 ว5432 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎ [ 18 ต.ค. 2561 ]     
สบ 0023.3 ว5434 การรายงานข้อมูลหนี้ของ อปท. ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบี [ 18 ต.ค. 2561 ]     
สบ0023.3ว5438 ซักซ้อมแนวทางการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ [ 18 ต.ค. 2561 ]     
สบ0023.3ว5437 กำหนดการทดสอบทางการศึกษา ONET ประจำปีการศึกษา2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]     
สบ0023.3ว5429 การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส1 ค่าเช่าบ้าน โรงเรียนในสังกัด [ 18 ต.ค. 2561 ]     
สบ0023.3ว5439 การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส1 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ โรงเรียนในส [ 18 ต.ค. 2561 ]     
การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส1 [ 18 ต.ค. 2561 ]     
สบ0023.3ว 5436 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส [ 18 ต.ค. 2561 ]     
สบ0023.3ว 5435 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สวัสดิการผู้พิการ [ 18 ต.ค. 2561 ]     
สบ0023.3ว 5409 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมุลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ [ 17 ต.ค. 2561 ]     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ม.ค. 2554
จำนวนผู้เข้าชม 1,979,071 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2554