กระเป๋าถักเชือกร่ม
    
วัดเจ้าฟ้า
   
 
    
 
การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 และกำหนดการรับมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1202  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1018 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1213  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1211  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กยผ. มท 0815.4/ว1210  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว53  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1201  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1208  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตักและฐานรากในการจ้างก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1193  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1192  [ 20 มี.ค. 2562 ]
    
 
     
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อยู่ในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
    
 
 "สวนดอกไม้จะน่าอยู่ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด"
 
           
 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร [ 26 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพ [ 22 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 44 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบปร [ 29 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 81 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง การทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 79 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนั [ 4 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 86 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน [ 30 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 68 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร [ 28 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 89 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพน [ 25 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 70 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนั [ 6 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 118 
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา (บริเวณซอยบ้าน ร.ต.เกรียงศักดิ์ ประเสริฐศ [ 15 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 83 
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา (บริเวณซอยบ้านนายอำนาจ เขจรานนท์) หมู่ที่ [ 15 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 93 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อและการชึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร [ 6 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 123 
ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพน [ 31 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 107 
ประกาศเทศสภาเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ สมัยส [ 30 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 72 
 
ทต.หน้าพระลาน โครงการกองทุนธนาคารขยะภายในเขตเทศบาล ประจำเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 1 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน โครงการวันท้องถิ่นไทย [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุม [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หน้าพระลาน ประชาสัมพันธ์ การยื่นคำขอรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิก [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ดอนพุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพการแปรรูปกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ตลาดน้อย ประชุมสมัชชา ปี 2562 สภาเด็กและเยาวชนตำบลตลาดน้อย [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.ดอนพุด กิจกรรมจิตอาสา \"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\" [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองย่างเสือ โครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ” [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.สวนดอกไม้ กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.สวนดอกไม้ งานวันปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์ (วันครู 2501) [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
         
 
    
  
  
 
    
 
 
     
 
มีเวบไซต์ไว้เพื่ออันใดมิทราบ (2 ส.ค. 2559)    อ่าน 775  ตอบ 0  
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้ว (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 12535  ตอบ 43  
อาคารพานิชย์ ศศิธร 6 เดือดร้อน น้ำไหลค่อย (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 1055  ตอบ 4  
 
อบต.บ้านลำ ฟรีเครดิตสล็อต (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรีค่ะ (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 6588  ตอบ 5
อบต.หนองนาก เว็บไซต์ อบต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.พ. 2562)    อ่าน 120  ตอบ 0
ทต.หนองหมู รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 9158  ตอบ 84
ทต.ไผ่ต่ำ ปัญหาจริงๆของน้ำไม่ไหลหมู่5 ไผ่ตำ (29 ม.ค. 2562)    อ่าน 78  ตอบ 1
อบต.หนองยาว วางสิ่งกีดขวางทางจราจรเพื่อเล่นการพนัน (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 84  ตอบ 0
อบต.หนองยาว ความสะอาด (1 พ.ย. 2561)    อ่าน 159  ตอบ 2
อบต.บ้านยาง การตรวจสุขภาพที่ อบต.บ้านยาง (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 135  ตอบ 0
ทต.ป๊อกแป๊ก เว็บไซต์ ทต.ป๊อกแป๊ก อ.เมืองฯ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 189  ตอบ 0
ทต.ไผ่ต่ำ น้ำไม่ไหล (24 มิ.ย. 2561)    อ่าน 1216  ตอบ 6
         
 

 
 
 
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของ อปท. [ 20 มี.ค. 2562 ]     
1-การกำหนดเลขที่ตำแหน่งข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและ ศพด. ของ อปท. [ 20 มี.ค. 2562 ]     
2-การกำหนดเลขที่ตำแหน่งข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและ ศพด. ของ อปท. [ 20 มี.ค. 2562 ]     
สบ0023.3ว 1484 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
สบ0023.3ว 1485 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการไม่สงบ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
สบ0023.3ว 1482 ขอความร่วมมือแจ้งเวียนแบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
สบ0023.3ว1483 แนวทางการรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. [ 19 มี.ค. 2562 ]     
โครงการอบรมกลยุทธการวางผังชุมชน [ 19 มี.ค. 2562 ]     
โครงการหลักสูตรตรวจสอบภายในรุ่น3 [ 19 มี.ค. 2562 ]     
การบันทึกข้อมูลในระบบ sis และ ccis ปีการศึกษา 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ม.ค. 2554
จำนวนผู้เข้าชม 2,303,645 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2554