กระเป๋าถักเชือกร่ม
    
วัดเจ้าฟ้า
 
 "สวนดอกไม้จะน่าอยู่ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด"
 
 
  
ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่
 
ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม
 
ส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
 
เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
 
พัฒนาแหล่งน้ำ
 
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
 
พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
  
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
 
สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
 
อนุรักษ์ รักษาคุณภาพลุ่มน้ำป่าสัก
 
 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,303,640 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2554