กระเป๋าถักเชือกร่ม
    
วัดเจ้าฟ้า
 
 "สวนดอกไม้จะน่าอยู่ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด"
 
 
  
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรของท้องถิ่น
 
พัฒนาระบบบริหารองค์กร
 
พัฒนาคุณภาพการให้บริหารประชาชน
 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
 
ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี
  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวให้แพร่หลาย
 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
 
ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
 
พัฒนาระบบการให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
 
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,303,788 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2554